Informacje o instytucie


Instytut prowadzi badania w dziedzinach fizyki i fizykochemii powierzchni ciał stałych, fizyki dielektryków oraz badania materii skondensowanej metodami spektroskopii jądrowych. W toku realizowanych zadań badawczych Instytut kształci studentów na trzech poziomach: licencjackim, magisterskim, doktorskim.

Badania powierzchni ciał stałych koncentrują się na strukturze atomowej i elektronowej, topografii, składzie chemicznym oraz oddziaływaniach międzyatomowych w warstwach adsorpcyjnych i granicach faz. Badania doświadczalne wykonywane są głównie w warunkach ultrawysokiej próżni, zaawansowanymi, współczesnymi technikami badawczymi, takimi jak: skaningowa mikroskopia tunelowa, mikroskopia sił atomowych, dyfraktometria z użyciem elektronów o niskich energiach czy spektroskopia fotoelektronów wzbudzonych promieniowaniem rentgenowskim. Badania teoretyczne oparte na obliczeniach z pierwszych zasad, dynamice molekularnej i metodach statystycznych dotyczą właściwości materiałów i ich powierzchni oraz struktur niskowymiarowych powstających na powierzchniach i granicach faz.

Badania w dziedzinie fizyki dielektryków dotyczą ferroicznych przemian fazowych oraz własności dielektrycznych, elektrooptycznych i cieplnych nowych materiałów, w tym syntetyzowanych w Instytucie. Posiadana aparatura umożliwia wykonanie pomiarów właściwości dielektrycznych i optycznych w szerokim zakresie częstotliwości i temperatur.

W badaniach za pomocą spektroskopii jądrowych stosowane są metody oparte na anihilacji pozytonów i efekcie Mössbauera. Obie metody są wykorzystywane do badań własności termodynamicznych, strukturalnych i elektronowych metali i stopów.